Všeobecné obchodní podmínky

 

- Tyto všeobecné podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží na serveru www.kompej.cz mezi prodávajícím a kupujícím (zákazník).

- Všeobecné obchodní podmínky mají přednost před jinými obchodními podmínkami, zvláště pak jakýmikoli obchodními podmínkami kupujícího.

 

Všeobecná ustanovení

- Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží zveřejněné prodávajícím a potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodejce a zákazníka.

 

Nabídka, objednávka, uzavření smlouvy

- Nabídky zboží jsou nezávazné. Kupující uskuteční objednávku vyplněním formuláře na adrese www.kompej.cz, případně e-mailem či telefonicky. Veškeré údaje o zboží (hmotnost, míry, váhy apod.) jsou pouze přibližné a nepředstavují v žádném případě ujištění o vlastnostech zboží.

- Objednávka podaná kupujícím je závazná a kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit.

- Kupující, který je fyzickou osobou, učiněním objednávky dává prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů pro účely vyřízení objednávky, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo požádat prodávajícího o vysvětlení a právo na blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zároveň kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa,  bude použita pro zasílání obchodních sdělení pouze v případě, že kupující k tomu svolí při registraci.

 

Ceny

- V případě, kdy prodávající upozorní do 24 hodin po obdržení objednávky kupujícího o změně ceny z důvodu nepředvídatelné okolnosti, má kupující právo odstoupit od objednávky.

- V případě, že zboží není v době podání objednávky na skladu prodávajícího, bude zboží vyúčtováno podle aktuálních cen platných ke dni učinění objednávky.

- Ceny uvedené v e-shopu jsou maloobchodní včetně DPH.

 

Platební podmínky

-  Kupující za zboží platí předem na běžný účet prodávajícího, popřípadě může zaplatit dobírkou. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do okamžiku jeho úplného zaplacení kupujícím.

-  Je-li objednané zboží k dispozici na skladě, je kupujícímu okamžitě expedováno.

 

Dodací podmínky

- Termíny a dodací lhůty jsou pouze orientační a jsou podmíněny včasným obdržením zboží od dodavatelů. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží prodávajícího od jeho dodavatelů, vzhledem k tomu, že na straně prodávajícího se jedná o okolnost vylučující odpovědnost. V takovém případě má prodávající právo posunout termín dodávky zboží kupujícímu.

- Pokud zboží nebylo dodáno kupujícímu ani po 3 týdnech po podání objednávky kupujícím, má kupující právo částečně nebo zcela objednávku zrušit bez jakýchkoli sankcí.

- V případě vadné dodávky zboží vinou přepravní služby respektive pošty, je kupující povinen uplatnit tuto reklamaci bez prodlení u přepravní služby respektive pošty do max. 2 týdnů od převzetí zásilky.

-  Potvrzením převzetí zboží nejsou dotčeny nároky kupujícího vyplývající ze skrytých vad dodaného zboží.

 

 

Práva ze záruky

- Prodávající zaručuje, že dodávané výrobky jsou bez výrobních vad a vad materiálu. Záruka činí při dodržení podmínek používání 24 měsíců, není-li na faktuře nebo dodacím listu uvedena doba delší. Běh záruční doby začíná datem převzetí zboží kupujícím.

- Pokud nebudou dodrženy příslušné návody k použití a údržbě, budou provedeny změny, zaměněny díly nebo použit spotřební materiál nebo příslušenství neodpovídající originální specifikaci, záruka zaniká. Totéž platí, pokud byla vada způsobena nesprávným používáním, skladováním a manipulací nebo cizími zásahy, jakož i otevřením zařízení.

- Nepodstatné odchylky v barvě, rozměrech a/nebo jiných kvalitativních a výkonových parametrech zboží nezakládají žádná práva na záruky.

- Kupující je povinen u zboží, které zasílá k opravě, uschovat pro něj důležitá data na kopiích nebo externích zdrojích, neboť při opravě zboží může dojít k jejich ztrátě. Prodejce nenese odpovědnost za ztracená data a za ztrátou způsobenou škodu.

- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

- Důvodem k uplatnění reklamace nemůže být ani nevhodnost nebo nepoužitelnost nakoupeného zboží k účelům, pro které bylo kupujícím zakoupeno.

- Reklamovat lze pouze mechanicky nepoškozené zboží včetně kompletního příslušenství (manuál, kabely...)

- Reklamované zboží je nutné na vlastní náklady kupujícího zaslat na adresu kompejshop s.r.o.; Na Pastrníku 2; 747 05 Opava-Malé Hoštice. Pouze tato adresa je určena pro řešení reklamací. V případě oprávněné reklamace budou účelně vynaložené náklady na odeslání zboží kupujícímu vráceny.

-V případě, že se nepodaří váš spor vyřešit s prodávajícím přímo, máte možnost kromě podání žaloby k příslušnému soudu využít také proces pro mimosoudní řešení sporů v rámci České obchodní inspekce (tzv. ADR). Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou spotřebitelům k dispozici na adrese coi.cz. Bližší informace naleznete rovněž na internetových stránkách adr.coi.cz.

 

Vrácení zboží

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. 

- Požadavek na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) je možno uplatnit v uvedené lhůtě na adrese kompejshop s.r.o.; Na Pastrníku 2; 747 05 Opava-Malé Hoštice, pouze tato adresa je určena pro vrácení zboží. Zaplacenou částku za zboží vrátí prodávající kupujícímu v zákonné lhůtě na jeho běžný účet nebo poštovní adresu, zboží není možno zaslat prodávajícímu na dobírku - takové zásilky nebudou převzaty.

- Možnost vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) se netýká zboží upraveného podle přání spotřebitele, spotřebního materiálu, počítačových médií, baterií a zboží, podléhajícího rychlému opotřebení a také software, rozbalí-li spotřebitel jeho originální obal.

 

Omezení ručení

 -Nároky na náhradu škody lze uplatnit, pokud není těmito podmínkami stanoveno jinak, pouze při úmyslném či hrubě nedbalostním prodávajícího.

 

Použitelné právo

-Pro tyto všeobecné obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím platí právní řád České republiky. V případě, že některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

 

 

 2013-2016 © kompej.cz, design by Matej Kramny and Daniel Herrmann